HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Danh sách kỳ họp

TÊN NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC TÌNH TRẠNG CHI TIẾT
Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XVIII 12/08/2021 07:30 13/08/2021 11:30
Đang diễn ra