HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XVIII
Địa Điểm : Hội trường khách sạn Giao Tế

Báo cáo trình kỳ họp

01. Báo cáo (sau thẩm tra) của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
01. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
01. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
02. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
04. Báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
05. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân
09. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
10. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
11. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
12. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
13. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
14. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
15. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
16. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
17. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
18. Báo cáo chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
19. Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
19. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
19. Báo cáo của Ban Pháp chế về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
19. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
19. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
20. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII
21. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
22. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
23. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm_ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
25. Báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung góp ý của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ hai
25. Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri; ý kiến của Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước Kỳ họp thứ hai

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

01. Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
02. Nghị quyết định hướng hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
03. Nghị quyết (sau phiên thảo luận Hội trường) về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2022.
03. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2022.
04. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
05. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.
06. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 1).
07. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Nghệ An.
08. Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
09. Dự thảo Nghị Quyết về điều chỉnh và bãi bỏ chủ trương đầu tư
10. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 262016NQHĐND của HĐND tỉnh).
11. Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.
12. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
13. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
14. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
15. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.
16. Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.
17. 18. Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31122020 trở về trước.
19. Nghị quyết về tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2022.
20. Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện Anh Sơn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và thành phố Vinh.
21. Nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và mức trợ cấp ngày công đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
22. Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
23. Danh mục kèm theo Nghị quyết (sau phiên thảo luận tại Hội trường) đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt 6.
23. Nghị quyết (sau phiên thảo luận Hội trường) đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt 6.
23. Nghị quyết đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt 6
24. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đợt 2.
25. Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An.
26. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ảnh kỳ họp

Điểm danh đại biểu HDND tỉnh dự kỳ họp

NGÀY Buổi TỔNG VẮNG CÓ MẶT
12/8/2021 Sáng 83 0 83
12/8/2021 Chiều 83 0 83
13/8/2021 Sáng 83 0 83

Nghị quyết

TÊN NGHỊ QUYẾT NỘI DUNG ĐÍNH KÈM