HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Báo cáo trình kỳ họp

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Tài liệu khác

Ảnh kỳ họp

Nghị quyết

TÊN NGHỊ QUYẾT NỘI DUNG ĐÍNH KÈM